Hình Ảnh Họp Trại Trường Phan Thanh Giản ĐN 2010 tại Đà Nẵng

anh Trần Công Chung đóng góp

 


Lớp 12B niên khóa 74-75

Trở về Trang Hình Ảnh "Hội Trại Nghĩa Tình Thầy Trò 55 Năm PTGĐN"