Đại Hội 2006 Videos

Note: Windows Media Player is required to view these videos

Dạ Tiệc Tại Nhà Hàng Dragon King
Ngày 2 tháng 7, Năm 2006

Trở về trang "Đại Hội PTG 2006"