THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

Ngày Họp Mặt Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Little Saigon, Ngày 30-31 Tháng 8, 2008

1. BAN ĐIỀU HÀNH TỖNG QUÁT:

GS Võ Anh Dũng
360-423-3417
Trần Ái Cầm
626-589-9242
Trương Hoàng Vân
714-855-9764

2. CÁC TIỂU BAN:

* Thủ Quỷ và Phân Phối Vé: Nguyễn Thanh Nhạn
714-717-7285
* Phụ Trách Đặc San Kỷ Niệm: Trần Huyền Linh
281-304-7151
* Ban Tiếp Tân: Trương Hoàng Vân
Huỳnh Trần Diệu Liên
Võ Biên Cương
714-855-9764
714-467-5066
425-653-1660
* Ban Khánh Tiết: Trương Phú Thương
310-404-4290
* Ban Khách Trú: Lê Thị Thúy
858-486-2423
* Ban Thông Tin Liên Lạc: Trần Thiếu Lan (Canada)
Võ Đình Huy
204-956-9739
206-419-0425
* Ban Xổ Số: Nguyễn Kim Hạnh
Trần Chánh
360-423-3417
858-366-5093
* Ban Picnic: Nguyễn Thanh Nhạn
Lữ Kim Liên
Nguyễn Bích Liên
Trần Chánh
Đỗ Kim Oanh
714-717-7285
408-518-2257
408-532-1483
858-366-5093
602-373-2283
* Ban Ẩm Thực Picnic: Anh Loan (Mạn)
Chị Nhơn
Phạm Đỗ Oanh
626-453-0445
626-589-9242
310-973-7621
* Ban Ẩm Thực Dạ Tiệc: Trương Hoàng Vân
Nguyễn Thanh Nhạn
714-855-9764
714-717-7285
* Ban Đón Tiếp Khách Xa: Nguyễn Gia Việt Hùng
Nguyễn Thanh Nhạn
Trương Hoàng Vân
Trần Ái Cầm
714-423-8512
714-717-7285
714-855-9764
626-589-9242
* Ban Văn Nghệ: Trần Ái Cầm
Nguyễn Gia Việt Hùng
Phạm Nguyên
626-589-9242
714-423-8512
310-908-1525
* Ban Âm Thanh Picnic: Đỗ Kim Oanh
Nguyễn Gia Việt Hùng
602-373-2283
714-423-8512

 

 

TIN LIÊN QUAN

Trang Đại Hội 2008

Phiếu Tham Dự Đại Hội

Danh Sách Ủng Hộ Tài Chánh
Đặc San 2008
Quảng Cáo trên Đặc San/Website
Mời Họp về Tổ Chức Đại Hội 2008