H
ọp Mặt Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Little Saigon, California 2008

Mời quí vị thường xuyên ghé về trang này để theo dỏi tin cập nhật.